X
یادآوری

محمدمهدی سیار

ناشر: شهرستان ادب

سال انتشار: 1397

رودخوانی

محمدمهدی سیار

ناشر: شهرستان ادب

سال انتشار: 1392

بی خوابی عمیق

محمدمهدی سیار

ناشر: سوره مهر

سال انتشار: 1388

حق السکوت

محمدمهدی سیار

ناشر: فصل پنجم

سال انتشار: 1391

چندان که تو از من، من از این زندگی سیرم
تنها امید زندگی ام این است: می میرم!

هم از زمین رانده، هم از پرواز جا مانده
فوٌاره ای هستم که تردید است تقدیرم

دل گیر از انسان ها، سرازیرِ خیابان ها
من شکل امروزینِِ اندوهِ اساطیرم

تا سنگ دل بودم-چو یخ- به روی قلٌه جایم بود
اینک که رودی گشته ام جوشان، سرازیرم

ای کاش گنجشکی، کلاغی، سهره ای بودم
من غُصّه ام این است: شاهینی زمین گیرم...